Algemene voorwaarden

 

 1. Offertes

De offertes van Progress-yourworld zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen tenzij anders wordt aangegeven. De opdrachtgever is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.

 1. Uitvoering van een overeenkomst

Dhr. van der Sloot (verder te noemen: opdrachtnemer)  zal de overeenkomst met grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst te verzetten of te annuleren indien hij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 1. Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer zal alle informatie die in het kader van de begeleiding wordt verkregen, vertrouwelijk behandelen. Hij zal alle informatie niet aan derden bekend maken, tenzij hij hiertoe wettelijk verplicht is of indien de opdrachtgever hier toestemming voor geeft.

 1. Honorarium

Het honorarium van opdrachtnemer wordt vastgesteld op basis van een wederzijds geaccepteerd tarief. De tarieven zijn inclusief BTW.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment de opdrachtgever de aanbetaling aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel voor zekerheid heeft gesteld.

 1. Betaling

De opdrachtgever is verplicht door de opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen te voldoen binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtnemer is gerechtigd om incassomaatregelen te treffen.

Na het verstrijken van gestelde termijn van 21 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is van het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.

 1. Aansprakelijkheid

Deelname is op eigen risico. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

Indien opdrachtnemer, anders dan door hem aantoonbare overmacht, niet of niet behoorlijk aan de contractueel toegezegde verplichtingen voldoet is de opdrachtgever gemachtigd bij hem eventueel gelden schade (bijvoorbeeld extra kosten verbonden aan het contracteren van een remplaçant) in rekening te brengen tot ten hoogste het budget genoemd in het contract bij artikel 6 lid 1.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtnemer zich niet aan de overeenkomst houdt.

8. Annulering

Verplaatsing of annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.Bij verplaatsing of annulering door Opdrachtgever van trainingen, workshops, lezingen, advisering en aanverwante werkzaamheden gelden de volgende vergoedingen:

 • Bij annulering op 2 of minder kalenderdagen voor de geplande startdatum bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 100% van de kosten voor de verplaatste of geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.
 • Bij annulering op 8 of meer kalenderdagen voor de geplande startdatum bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 50% van de kosten voor de verplaatste of geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.

 

Bij annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van coaching en andere individuele begeleidingstrajecten gelden de volgende vergoedingen:

 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 100% van de kosten voor de verplaatste of geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.
 • Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit bedraagt de vergoeding door Opdrachtgever 50% van de kosten voor de verplaatste of geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom.
 • Bij annulering meer dan 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit wordt geen vergoeding in rekening gebracht.
 • Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd als hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

 

 1. Overmacht

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van overmacht. Overmacht is elke omstandigheid die de dhr. van der Sloot niet kan voorzien ov vermijden en die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maakt of onredelijk moeilijk maakt.

Indien opdrachtnemer, anders dan door hem aantoonbare overmacht, niet of niet behoorlijk aan de contractueel toegezegde verplichtingen voldoet is de opdrachtgever gemachtigd bij hem eventueel gelden schade (bijvoorbeeld extra kosten verbonden aan het contracteren van een remplaçant) in rekening te brengen tot ten hoogste het budget genoemd in artikel 6 lid 1. Van het uitvoeringscontract.

 

 1. Toepassing recht en geschillen

Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.