Privacy verklaring.

 1. Naam / bedrijf

Johan v.d. Sloot van Progress-yourworld is werkzaam als bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) geregistreerd supervisor en biedt begeleidingskunde begeleiding (supervisie, coaching, intervisie en trainingen) aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Johan v.d Sloot over uw persoonsgegevens die via intake, uitvoering, evaluatie met gebruikmaking van zijn website, activiteiten en diensten beschikbaar zijn gekomen.

 1. Deze persoonsgegevens betreffen:
 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Functie
 • Werkgever
 • Inhoudelijke beknopte gespreksverslagen
 • In verband met het regelmatig vernieuwen van de beroepsregistratie van de begeleider worden kopieën van afgegeven supervisie- en coachingsverklaringen, bewijzen van deelname en ingevulde evaluatieformulieren 5 jaar bewaard
 1. Doel verwerkingen Johan v.d. Sloot van Progress-yourworld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
 • Voor het sturen van facturen
 • Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden
 • Voor het toesturen van een (digitale) nieuwbrief
 • Voor het verantwoorden van de eigen beroepsregistratie.
 1. Verstrekken aan derden

Als LVSC-geregistreerd begeleider is Johan v.d. Sloot gebonden aan de gedragscode van de LVSC. Hetgeen in begeleidingsgesprekken en/of -bijeenkomsten besproken is, valt voor de begeleider onder het professioneel beroepsgeheim. Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen facturen, het afhandelen van de bedrijfsadministratie en/of de beroepsregistratie van de begeleider. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (bijvoorbeeld door mondelinge afspraak of m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitzondering op de bovenstaande genoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin de begeleider meent te moeten overleggen met collega’s, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal de professioneel begeleider de privacy van degenen op wie het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.

 1. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

De door mij verzamelde gegevens kunnen te allen tijde worden ingezien, gecorrigeerd of verwijderd worden. In alle gevallen kunt u contact opnemen met Johan v.d. Sloot: info@progress-yourworld.nl of door te bellen 06 – 1934.2297

 1. Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email, online etc.) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 15 oktober 2023 te Rotterdam.